มีที่ดินเปล่าอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มมูลค่าที่ดินให้มากขึ้น สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนที่ลงทุนซื้อที่ดินเปล่าเก็บเอาไว้เผื่อสำหรับการเก็งกำไรหรือคิดที่จะทำประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้า แต่ในตอนนี้อยากที่จะนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน อีกทั้งการปล่อยให้ที่ดินว่างอยู่เปล่าๆโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเป็นระยะเวลานาน ที่ดินเปล่าเหล่านั้นอาจตกไปเป็นของรัฐตามกฎหมาย ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินตามที่ตั้งใจเอาไว้ ก็สามารถนำมาใช้หาประโยชน์ได้หลายอย่างที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

ที่ดินให้เช่าสำหรับจอดรถ

หากที่ดินเปล่าที่มีอยู่ อยู่ในแหล่งชุมชนหรืออยู่ใกล้สถานที่ในย่านธุรกิจการค้าหรือสถานที่ราชการที่มีผู้เดินทางมาติดต่อธุระในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อาจใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ราบเรียบและมีคนคอยดูแลจัดพื้นที่ในการจอดรถให้เป็นระเบียบ เป็นการสร้างรายได้จากที่ดินเปล่าได้โดยไม่ต้องลงทุนมาก

ที่ดินสำหรับค้าขาย

ที่ดินเปล่าที่อยู่ในแหล่งชุมชน มีการคมนาคมสะดวก อยู่ติดกับทางสัญจรของผู้คน และมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะจอดรถได้ อาจให้เช่าพื้นที่สำหรับค้าขายหรือทำตลาดนัด ซึ่งอาจต้องลงทุนปรับพื้นที่ดินให้เหมาะสำหรับการค้าขายและจอดรถได้สะดวก รวมถึงต้องมีระบบระบายน้ำ,สาธารณูปโภคและการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย ซึ่งแม้จะต้องใช้เงินลงทุนแต่ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินได้เป็นอย่างดี

ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก

หากพื้นที่ดินเปล่ามีสภาพพื้นที่ดินดี มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม รวมทั้งมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถนำพื้นที่ดินว่างเปล่ามาทำการเพาะปลูกเพื่อการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก,ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินได้ดีอีกวิธีหนึ่ง หรือหากไม่ทำเองก็อาจจะแบ่งให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำการเกษตรก็ได้

ที่ดินให้เช่า

หากมีที่ดินเปล่าที่อยู่ในแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคพร้อม และยังไม่มีเวลาหรือไอเดียในการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน อาจทำการเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการปล่อยให้ผู้อื่นเช่า ซึ่งอาจจะให้เช่าทั้งหมดหรือแบ่งพื้นที่ให้เช่าก็ได้ ซึ่งเป็นการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าการปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่าอยู่เฉยๆ

ไอเดียต่างๆข้างต้นเป็นการนำที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีแผนพัฒนาในระยะเวลาอันใกล้นี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีรายได้เพิ่มจากที่ดินที่มีอยู่โดยไม่ได้ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไว้เฉยๆ

Facebook Comments