หากคุณมีที่ดินเปล่าๆที่อยากเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการปลูกต้นไม้ เป็นวิธีการสร้างคุณค่าในที่ดินที่เป็นประโยชน์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้นอกเหนือจากการพัฒนาที่ดินด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างซึ่งอาจต้องเงินลงทุนในจำนวนมาก

หากพื้นที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนหรืออาจเป็นพื้นที่ดินที่อยู่ในแหล่งเกษตรกรรม ที่มีความเจริญพอสมควร มีถนนผ่าน การคมนาคมสะดวก การเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการปลูกต้นไม้หรือพืชผลทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ที่ดินมีคุณค่าและนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าทิ้งเอาไว้เป็นพื้นที่ว่างๆแล้ว ต้นไม้หรือพืชผลที่อยู่บนที่ดินก็ถือเป็นสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของที่ดินได้

การพัฒนาที่ดินเปล่าเพื่อปลูกต้นไม้หรือไม้เศรษฐกิจ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. วางโครงสร้างของระบบระบายน้ำรวมทั้งการปรับพื้นที่ดินให้มีความเหมาะสม หากที่ดินที่ต้องการพัฒนาอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทางการเกษตรก็ถือว่าได้เปรียบ เพราะทำให้การวางแผนใช้น้ำภายในพื้นที่เพาะปลูกทำได้ง่าย แต่หากแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกล ต้องมีการวางแผนจัดการระบบน้ำ เพื่อให้เพียงพอในการเพาะปลูก อาจมีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้เป็นสระเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้
  2. ตรวจสอบสภาพดินที่ต้องการปลูกต้นไม้สำหรับเพิ่มมูลค่าที่ดิน เพื่อที่จะได้วางแผนในการเพาะปลูกให้เหมาะสม นอกจากนี้หากที่ดินเปล่าที่ต้องการพัฒนาเป็นสวนเกษตรมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอ สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรให้มาปรับปรุงลักษณะดินให้สามารถเพาะปลูกได้อย่างที่ต้องการ
  3. วางแผนจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ว่าต้องปลูกไม้อะไรบ้าง ปลูกต้นไม้อะไรในพื้นที่ส่วนไหน ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไรให้มีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้บ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจต้องวางแผนปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินนอกเหนือจากการปลูกพืชที่ทำรายได้อย่างเช่น ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณที่ลาดชัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินอีกทางหนึ่ง
  4. ปลูกพืชหรือต้นไม้ที่ใช้หลักการปลูกแบบอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ทำลายดินรวมไปถึงสารฆ่าแมลงต่างๆ อีกทั้งยังต้องมีการบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่มีคุณภาพสามารถใช้ทำการเกษตรต่างๆได้ดี อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินได้มากกว่าการใช้สารเคมีและวิธีเพาะปลูกที่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินจนเหลือแต่พื้นที่แห้งแล้ง

การพัฒนาที่ดินด้วยการปลูกต้นไม้และส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะกับการเกษตรกรรม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำที่ดินเปล่าให้มีคุณค่า ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นโฮมสเตย์หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย

Facebook Comments